Общи условия за ползване
 
 
 
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уебсайтът bebemoe.bg е електронен магазин, собственост на фирма Бейби кинг ЕООД, с адрес на регистрация: гр. София, ул.Теменуга 2Б, ЕИК: 201089146 и МОЛ: Цветелена Маркова.

Уебсайтът предоставя на потребителите възможност, при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия да закупуват предлаганите бебешки и детски стоки.

Бейби кинг ЕООД публикува на адрес bebemoe.bg:

- описание на основните характеристики и по възможност изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация.
- продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка.
- информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на поръчките.
- информация относно правото на потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от направената поръчка.
- условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите, уредени от  Закона за защита на потребителите.
- всякаква друга информация, с която съгласно българското законодателство потребителя трябва да бъде своевременно запознат, преди закупуване на стоката.

Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ с уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му.

Бейби кинг ЕООД си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка (когато е възможно) и цена. Посочената цена е за 1 брой в лева с начислен ДДС. В посочената цена на продукта не е включена цена за доставка и разходи по плащане, ако има такива. При приемане на заявката към цената на поръчката се добавят и цената за доставка и разходите по плащане, ако има такива.

Правото да се извършват заявки за закупуване на предлаганите в bebemoe.bg стоки и/или да се публикуват обяви в определената за тази цел секция на сайта, не е обвързано със задължителна регистрация на потребителя. Регистрационната форма е създадена с цел бързото и удобно извършаване на поръчки от потребителите на сайта. Регистрацията в bebemoe.bg е безплатна.

При извършване на регистрация и/или поръчка потребителят посочва основните данни, съобразно дадените в уебсайта опции, като следните данни са задължителни: име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от потребителя поръчка. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързваБейби кинг ЕООД  със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

Извършването на конкретна покупка става от поръчка и минава през няколко етапа, включващи добавяне на продукта в кошницата, въвеждане на изискуемите данни за доставката и изпращане до доставчика на поръчката/заявката за закупуване на избраните продукти. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като представител на Бейби кинг ЕООД се свърже с него по телефон или e-mail в работното време на фирмата. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема за равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона. Чрез натискане на бутона  - Поръчай, потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него (потребителят) и Бейби кинг ЕООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите.

Условията за доставка на стоките са указани в уебсайта.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ

Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

Защита на личните данни

Личните данни, които Клиентите предоставят на Магазина, се обработват отБейби кинг ЕООД,

 След подаване на заявка в Магазина, Клиентът изразява съгласие за предоставяне на своите лични данни в базата данни на Магазина и за тяхното обработване с цел изпълнение на договора. Подаването на лични данни от страна на Клиента и съгласието за тяхното обработване са необходими за реализирането на поръчката от страна на Магазина. 

Поверените лични данни се използват единствено за реализиране на договора.

Личните данни не се предоставят на други субекти за маркетингови цели.

 Ако е необходимо, можем да споделим Вашите данни с  куриерските фирми, които ще ви доставят стоките.  

С Ваше съгласие, ние може да използваме Вашия имейл адрес, за да ви изпратим нашия бюлетин, който можете да откажете по всяко време.

Поверените ни лични данни се съхраняват и защитават съгласно принципите, определени от действащите правни норми - Закон за защита на личните данни, в сила от 01.01.2002 г. (Обнародван в ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002 г. с по-късни изменения).

Политика по поверителност

Бейби кинг ЕООД, събира и съхранява само необходимите данни на лицата, които използват Интернет страниците на Магазина („Потребители“). Едновременно с това той се грижи информацията за Потребителите да не става достоянение на трети лица.  Това е продиктувано от желанието ни Потребителите да са спокойни, че личните им данни са защитени, като в същото време сме спазили и законовите разпоредби.

Всички служители на Бейби кинг ЕООД, се задължават да не разпространяват информацията, станала им известна по време на изпълнение на трудовите им задължения и касаеща Клиентите на фирмата.

Бейби кинг ЕООД,осигурява на Клиентите на Магазина пълен достъп до техните лични данни, както и възможност за тяхната промяна или премахване, в който и да е момент.

Клиентът на Магазина може във всеки един момент да премахне своя акаунт или да се откаже от получаване на информация по електронната поща. В административния панел на сайта Клиентът ще намери всички необходими инструменти за управление на своя потребителски профил и поръчките, в това число ще получи също и възможност за проверка на историята на своите поръчки и свързаните с тях плащания.

Регистрацията в goodtire.bg е свързана с подаване на ограничено количество данни и е напълно безплатна и доброволна. Попълването на данни е въпрос на свободно желание и осмислен избор на Потребителя.  

Данните, подадени по време на регистрацията, се обработват само и единствено с разрешението на Потребителя. Чрез попълването на данните, които са основа за реализирането на поръчката, Купувачът изразява съгласието си за поместване на личните си данни в базата данни на Магазина, както и за тяхното обработване от страна на Собственика с цел реализиране на поръчката, в т.ч. на извършване проверка на данните, свързани с поръчката, както и с информирането за етапите по реализиране на поръчката, а също така и с цел изпращане на друга информация, свързана с Магазина и неговата оферта. Подаването на лични данни от страна на Купувача е доброволно, но при отказ от предоставянето на тези данни, това може да доведе до невъзможност за подаване на поръчка..

ОТГОВОРНОСТИ

Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

Бейби кинг ЕООД не носи отговорност за:

- възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта.
- последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт.
- ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи.
- пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки).
- внезапно изчерпване на складовите наличности.
- неточности в информацията за стоката, подадена от производителя или вносителя.
- забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

Бейби кинг ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до bebemoe.bg.

Бейби кинг ЕООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има право:

- на достъп в режим онлайн до електронен магазин bebemoe.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Бейби кинг ЕООД - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.
- на достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.
- да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания.
- да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо платено.

Потребителят се задължава:

- да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, които са публикувани на уебсайта за електронна търговия  bebemoe.bg и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия.
- да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост.
- да уведомява незабавно Бейби кинг ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на уебсайта.
- да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват уебсайта.
- да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни на уебсайта и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид.
- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица. 
- да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на поетите задължения от страна на потребителя Бейби кинг ЕООД има право незабавно и без предварително предупреждение да ограничи/прекрати достъпа му до потребителския профил.